Na kvalite nám záleží

Neustále sa vzdelávame, aby sme vám vždy mohli poskytnúť tie najkvalitnejšie služby.

Certifikáty

Systém manažérstva kvality (QMS) ISO 9001 je najvyhľadávanejšou normou manažérstva kvality na svete. ISO 9001 poskytuje rámec manažérstva kvality, ktorý môžu spoločnosti využiť k zaisteniu konzistentnej kvality svojich produktov a služieb. Spoločnosti si vyberajú certifikáciu ISO 9001, aby preukázali svoju schopnosť trvalo  poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka. Systém manažérstva kvality rieši súčasné problémy a eliminuje výskyt problémov v budúcnosti. Zároveň znižuje pravdepodobnosť servisných nedostatkov alebo chýb produktov a ich sťahovanie z trhu.
ISO 14001 je medzinárodne uznávaný štandard pre systémy riadenia životného prostredia. Poskytuje návod pre účinné riadenie environmentálnych aspektov činností, výrobkov a služieb. ISO 14001 popisuje požiadavky na systém riadenia firiem, ktorý umožňuje znižovať environmentálne dopady spojené s fungovaním organizácií.
ISO 45001 je medzinárodná norma, ktorá špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP), ktorý je určený na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov aj ostatných pracovníkov. Norma ISO 45001:2018 (STN EN ISO 45001:2019) poskytuje pre organizáciu rámec na riadenie rizík a príležitostí na pomoc zabrániť pracovným úrazom a zhoršeniu zdravia pracovníkov s cieľom zlepšiť a poskytnúť bezpečné a zdravé pracovisko a chrániť pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia organizácii.
Empty tab. Edit page to add content here.
Okrem uvedených certifikátov, ktoré výrazným spôsobom dopomáhajú k tomu, aby naša spoločnosť poskytovala služby v čo najvyššej kvalite a spokojnosti zákazníka, sa snažíme vzdelávať našich zamestnancov komplexne vo všetkých odvetviach stavebnej činnosti. Naši zamestnanci pravidelne absolvujú rôzne školenia, ako napríklad ETICS školenie pre Kontaktné zatepľovacie systémy, Murovanie z pórobetónu aj z pálenej tehly a mnoho ďalšieho. Taktiež naši pracovníci pravidelne absolvujú školenia pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, práce s bremenami, viazačské práce a školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia osôb na montáž a demontáž lešenia, k čomu pravidelne podstupujú lekárske vyšetrenia o odbornej spôsobilosti na konkrétne činnosti.